Päätelaitteet

Tietokone voi soveltua kommunikoinnin apuvälineeksi henkilölle, jonka kommunikointitarpeet ovat laajat ja jolle viestin tulostaminen ääneen on tärkeää.

Kommunikointiin käytettävässä tietokoneessa on yleensä asennettuna jokin kommunikointiohjelma. Sen avulla puhevammainen henkilö rakentaa kuvista ja symboleista viestejä. Kirjoitustaitoinen puhevammainen henkilö kirjoittaa viestinsä käyttämällä näppäimistöä tai vastaavaa syöttöohjelmaa. Ohjelmaan liitetty puhesynteesi puhuu viestit ääneen.

Kommunikoinnin tarve ei ole paikkasidonnaista, joten puhevammainen henkilö tarvitsee usein apuvälineeksi kannettavan tietokoneen tai tablet-tietokoneen. Kannettavan tietokoneen koko ja paino vaikuttavat mukana kuljetettavuuteen. Tietokoneen erityispiirteet, kuten muistikapasiteetti, näyttö, näppäimistö ja kestävyys, määritellään käyttäjän yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Huolellisen arvioinnin ja kokeilun perusteella käyttäjälle valitaan soveltuva tapa ohjata tietokonetta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmän ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa tietokoneen käytettävyyteen apuvälineenä. Käyttöjärjestelmän asetukset tulee muokata niin, että tietokone toimii käyttäjän toimintakyvyn mukaisesti. Asetuksilla ja erilaisilla helppokäyttötoiminnoilla voidaan muokata mm. hiiren ja näppäimistön toimintoja, osoittimen muotoa ja liikettä, sekä  näytön ulkoasua. Tietokoneen lisälaitteiden ja muiden ohjelmien yhteensopivuus käyttöjärjestelmän kanssa täytyy aina tarkistaa.

Tietokoneen rinnalla henkilöllä tulee olla jokin muu kommunikoinnin apuväline, kuten kommunikointikansio. Tietokoneet ovat teknisiä apuvälineitä, jotka voivat mennä rikki ja vaatia huoltoa, jolloin henkilö tarvitsee muita keinoja viestimiseen.

Tietokoneen ja sen lisälaitteiden ja -ohjelmien huolto-, korjaus- ja päivitysvastuu on apuvälineen lainaavalla taholla. Myös tietokoneella käytettävän kommunikointiohjelman sisällön laajempi päivittäminen kuuluu apuvälineen huoltoon.

Tarpeiden muuttuessa ja teknologian vanhenemisen vuoksi laitekokonaisuuden uusimisen tarve arvioidaan sovitun välein.

Ala-asteikäiselle lapselle voidaan lainata tietokone apuvälineeksi, jos hän ei motorisen vamman vuoksi pysty kirjoittamaan muilla välineillä ja lapsen kognitiiviset valmiudet ovat riittävät kirjoittamiseen.

Perusopetukseen osallistumisen edellyttämät erityiset apuvälineet järjestää opetustoimi.

Kela voi korvata vaikeavammaisille henkilöille niin sanottuja vaativia apuvälineitä työelämään tähtäävästä opiskelusta. Apuvälineitä voidaan myöntää ammatillisessa koulutuksessa olevalle, tai peruskoulun 7.-10. luokalla tai lukiossa opiskelevalla. Opiskelijalta edellytetään suunnitelmaa ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta.

Kela korvaa vaikeavammaisille henkilöille tietyin edellytyksin apuvälineitä työstä selviytymiseksi. Työnantaja on velvollinen hankkimaan työntekijöilleen normaalit työvälineet. Jos tietokone on muilla työntekijöillä työvälineenä,  tietokonetta ei hankita  Kelan kautta apuvälineeksi.

Huomioitavaa

Apuvälineen  lainanneen tahon tulee varmistaa, että tietokoneen, lisälaitteiden tai -ohjelmien huollon, korjauksen tai päivittämisen aikana käyttäjällä on muu toimiva kommunikointikeino käytössään.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Tietokone luovutetaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä yhdessä kommunikointisovelluksen kanssa. Tietokoneen valinta (koneen tyyppi, kapasiteetti, lisävarusteet, kommunikointisovellus) toteutetaan siten,
että kommunikointi sen avulla onnistuu. Tietokonetta ei luovuteta pelkästään kommunikoinnin kuntoutuksellisiin tai opetuksellisiin tarpeisiin tai harrastuskäyttöön. Tietokoneen käyttöön voi liittyä erikoisohjaimen valinta.”

”Toimivien tietokoneavusteisten menetelmien valinta edellyttää asiakkaan laaja-alaista kommunikoinnin ja toimintakyvyn arviota sekä laitteen kokeilujaksoa. On huomioitava mm. kielelliset, kognitiiviset, motoriset ja vuorovaikutustaidot, asiakkaan ja lähiympäristön tarpeet, toiveet, motivaatio ja edellytykset apuvälineen käytölle sekä ennuste mahdollisen sairauden suhteen. Asiakkaan lisäksi myös lähi-ihmisten on sitouduttava välineiden käyttöön ja ylläpitoon. Tietokoneavusteisten menetelmien toimivuuden ja ylläpidon turvaamiseksi edellytetään, että asiakkaan lähipiiristä voidaan nimetä tuki-/vastuuhenkilö, joka perehtyy välineistön toimintaan ja voi antaa tarvittaessa ohjausta ja tukea apuvälineen käyttäjälle. Apuvälineen luovuttamisen yhteydessä järjestetään käytön opetus ja ohjaus asiakkaalle sekä lähipiirille.”

”Tietokonesovelluksia (esim. kommunikointiohjelmat, apuohjelmat), erikoishiiriä ja oheislaitteita (esim. painikkeet, näppäimistöt, kiinnitystelineet) voidaan luovuttaa apuvälineenä silloin, kun asiakas ei pysty vamman vuoksi käyttämään tietokonetta ilman niitä. Asiakkaalle voidaan luovuttaa lisävarusteita oman tietokoneen käyttämisen mahdollistamiseksi.”

Apuvälineluokat
TIETOKONEET JA PÄÄTELAITTEET 22 33
Kannettavat tietokoneet 22 33 06 01