Apuvälinepalvelut

Puhevammaisen henkilön tulee saada tarvitsemansa apuvälinepalvelut ensisijaisesti julkisen palvelujärjestelmän kautta. Kommunikoinnin apuvälineet ja niihin liittyvät palvelut ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta.

Vaikeasti liikuntavammaisten ja monivammaisten henkilöiden vaativat tietokoneen käytön apuvälineet kuuluvat myös pääosin lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin.

Asetuksen (Finlex 1363/2011) mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää potilaan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineinä luovutettavien välineiden, laitteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää potilaan kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä.

Sopivan kommunikointikeinon ja oikeiden apuvälineiden löytäminen edellyttää arviointia. Vain arvioinnin kautta voidaan löytää asiakkaan tarpeista lähtevä, yksilöllinen ja toimiva keino päivittäiseen kommunikointiin. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja hänen lähi-ihmistensä  (omaiset ja ammattilaiset) kanssa.

Astuksessa todetaan, että apuvälineen tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Tarpeen arvioinnissa on otettava huomioon potilaan toimintakyky, elämäntilanne ja elinympäristön apuvälineen toimivuudelle asettamat vaatimukset.

Apuvälineen valinta on tehtävä yhteisymmärryksessä potilaan kanssa ja tarvittaessa hänen laillisen edustajansa, läheisensä tai omaisensa kanssa. Ennen apuvälineen valintaa potilaalle on annettava tietoa apuvälineen valintaan liittyvistä vaihtoehdoista ymmärrettävällä tavalla.

Kuntoutumistalo.fi/Apuvälineet

Lisää aiheesta:

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (valtioneuvosto.fi)

Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (www.finlex.fi)

Suositus liikennevakuutuslaitosten ja julkisen terveydenhuollon yhteistyöstä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankinnassa ja korvaamisessa (pdf, 335kt)