Tietoteknisen apuvälineen käytön arviointi

Tietotekninen apuväline on yksilöllisesti arvioitu laite- ja ohjelmistokokonaisuus, jossa tietokone, ohjain- ja oheislaitteet sekä ohjelmat on valittu ja muokattu vastaamaan käyttäjän tarpeita ja toimintakykyä. Tietoteknisiksi laitteiksi luetaan  tietokoneen lisäksi tablet-tietokoneet (esim. iPad) ja älypuhelimet. Tässä kuvauksessa käytämme termiä tietokone kuvaamaan kaikkia tietoteknisiä laitteita.

Yksilöllisesti suunniteltu laitekokonaisuus voi mahdollistaa toimintarajoitteiselle henkilölle itsenäisemmän tietokoneen käytön ja osallistumisen yhteisönsä ja yhteiskunnan toimintaan. Toimivan laitekokonaisuuden avulla henkilön on mahdollista kommunikoida, kirjoittaa, hoitaa asioita ja käyttää konetta tiedonhankintaan niin opiskelussa, työssä kuin vapaa-aikana.

Henkilö, jolla on sairauden tai vamman aiheuttama toimintakyvyn rajoitteen vuoksi vaikeuksia osallistua oppimiseen, työskentelyyn ja itsenäiseen tekemiseen, on oikeutettu yksilölliseen apuvälinetarpeen arviointiin. Yhdenvertaisuuden takaamiseksi on tärkeää, että henkilöt saavat yksilöllisen tarpeen mukaiset apuvälineet käyttöönsä asuinpaikasta riippumatta ja että heillä on tietoteknisen apuvälineen käytön arvioinnin päätyttyä käytössään apuvälineratkaisu, jonka eri osien yhteensopivuus on varmistettu.

Vaativissa apuvälinearvioinneissa ratkaisun löytäminen on haasteellista. Tekninen apuvälineratkaisu ei aina täytä kaikkia asiakkaan tarpeita ja toiveita tai teknistä ratkaisua ei juuri sillä kertaa löydetä.

Opas tietoteknisiin apuvälineratkaisuihin

Lisää aiheesta:

Tietotekniset apuvälineet (www.papunet.net)
Kirjoittamisen apuvälineet (www.papunet.net)
Tietoa lukiapuvälineistä (www.lukihairio.fi)
Datero Erityisryhmien TVT-keskus (www.datero.fi)
Ohjeita lukemisen ja kirjoittamisen helpottamiseksi (www.smaly.fi)