Apuvälineiden saatavuus

Tähän osioon on koottu tietoa kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista sekä niiden saatavuudesta. Sivusto on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi -otsikon alla olevat tekstit ovat lainauksia STM:n julkaisemasta oppaasta ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja oheita asiakkaille”.

Huomioitavaa -otsikon alle on kirjattu hyviä toimintakäytäntöjä kommunikoinnin ja tietotekniikan apuvälinepalveluista. Hyvät käytännöt perustuvat Tikoteekki-verkoston henkilöstön ammatillisiin näkemyksiin. Käytännöt vaihtelevat jonkin verran sairaanhoitopiireittäin.

Luovutusperusteet-oppaassa mainitaan kommunikoinnin apuvälineiden luovutuksesta seuraava:

”Kommunikoinnin apuvälineillä tarkoitetaan erilaisia puhetta ja kommunikointia tukevia apuvälineitä. Apuvälineet voidaan jakaa manuaalisiin ja tekniikkaa hyödyntäviin. Manuaalisia kommunikoinnin apuvälineitä ovat esimerkiksi kuvakommunikointikansiot. Teknisiä kommunikoinnin apuvälineitä ovat esimerkiksi erilaiset kommunikointilaitteet ja tietokoneavusteiset kommunikointisovellukset.

Toimivan kommunikoinnin apuvälineratkaisun valinta edellyttää laaja-alaista ja moniammatillista (esim. varhaiskasvatus, koulu, terveydenhuollon ammattilaiset, puheterapeutti) yhteistyötä asiakkaan kommunikoinnin apuvälinetarpeen arvioinnissa ja riittävän pitkää apuvälineen kokeilujaksoa. Arvioinnissa on otettava huomioon muun muassa kielelliset, kognitiiviset, motoriset ja vuorovaikutustaidot, käyttäjän ja lähiympäristön tarpeet, toiveet, motivaatio ja edellytykset apuvälineen käytölle sekä sairauden ennuste. Arvio tehdään yksilöllisesti ja käyttäjälähtöisesti laitteen valinnan perustuessa uusimpaan tietoon saatavilla olevista teknisistä ratkaisuista ja muista mahdollisuuksista.

Kommunikoinnin apuväline voidaan luovuttaa puhevammaiselle asiakkaalle, jolla on tarve ja edellytyksiä käyttää apuvälinettä kommunikointinsa täydentämiseen tai puheen korvaamiseen ympäristönsä tukemana ja apuväline lisää osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Apuvälineen käyttäjän lisäksi lähi-ihmisten tulee opetella ja sitoutua kommunikoinnin apuvälineen käyttöön ja ylläpitoon. Asiakkaan lähipiiristä tulee nimetä tukihenkilö, joka opettelee kommunikoinnin apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta, suppeista päivityksistä sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.

Kommunikoinnin apuvälineiden sisältöjen ajantasaisuudesta ja suppeista päivittämisistä vastaavat lähi-ihmiset, kun heidät on siihen opastettu ja perehdytetty. Laajoista päivittämisistä vastaa pääosin apuvälineen myöntänyt taho. Apuvälineeksi myönnetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä- ja apuvälineohjelmapäivityksistä vastaa apuvälineen myöntänyt taho.

Erityisasiantuntemusta vaativien kommunikoinnin apuvälineiden tarpeen arviointi ja luovutus on keskitetty Erva-alueilla kommunikoinnin apuvälineistä vastaaviin yksiköihin (Alueellinen apuvälinekeskus / Tikoteekki tai vastaava).

Asiakas ohjataan kommunikoinnin apuvälineistä vastaavan yksikön palveluihin lääkärin tai muun julkisen terveydenhuollon/sosiaalitoimen ammattilaisen kirjallisella lähetteellä. Lähetteestä tulee ilmetä asiakkaan diagnoosi, toimintakyky, sairaudet sekä kommunikoinnin vaikeudet. Apuvälineen hankkiva taho vastaa välineen käyttöön liittyvän
ohjauksen järjestämisestä joko omana toimintana tai ostopalveluna. Kela vastaa vaikeavammaisen henkilön työssä tai ammatillisessa koulutuksessa tarvitsemista kalliista ja vaativista apuvälineistä.”

Lisää aiheesta:

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet 2020 – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (julkaisut/valtioneuvosto.fi)
Yhtenäiset kiirreettömän hoidon perusteet 2019 (pdf) (valtioneuvosto.fi)
Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (www.finlex.fi)
Kuntoutumistalo.fi/Apuvälineet (www.terveyskyla.fi)
Suositus liikennevakuutuslaitosten ja julkisen terveydenhuollon yhteistyöstä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankinnassa ja korvaamisessa (pdf, 335kt)