Apuvälineiden saatavuus

Tähän osioon on koottu tietoa kommunikoinnin ja tietoteknisten apuvälineiden ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista sekä niiden saatavuudesta. Sivusto on kohdennettu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi -otsikon alla olevat tekstit ovat lainauksia STM:n 9/2018 julkaisemasta oppaasta ”Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja oheita asiakkaille”.

Huomioitavaa -otsikon alle on kirjattu hyviä toimintakäytäntöjä kommunikoinnin ja tietotekniikan apuvälinepalveluista. Hyvät käytännöt perustuvat Tikoteekki-verkoston henkilöstön ammatillisiin näkemyksiin. Käytännöt vaihtelevat jonkin verran sairaanhoitopiireittäin.

Luovutusperusteet-oppaassa mainitaan kommunikoinnin apuvälineiden luovutuksesta seuraava:
”Toimivan kommunikoinnin apuvälineratkaisun valinta edellyttää asiakkaan laaja-alaista kommunikoinnin apuvälinetarpeen arviota ja apuvälineen kokeilujaksoa. On huomioitava mm. kielelliset, kognitiiviset, motoriset ja vuorovaikutustaidot, käyttäjän ja lähiympäristön tarpeet, toiveet, motivaatio ja edellytykset apuvälineen käytölle sekä ennuste mahdollisen sairauden suhteen. (Yhtenäisen kiireettömän hoidon perusteet s. 198) Arvio tehdään yksilöllisesti ja käyttäjälähtöisesti laitteen valinnan perustuessa uusimpaan tietoon saatavilla olevista teknisistä ja muista mahdollisuuksista.”

”Kommunikoinnin apuväline luovutetaan puhevammaiselle asiakkaalle, jolla on tarve ja edellytyksiä käyttää apuvälinettä kommunikointinsa täydentämiseen tai puheen korvaamiseen ympäristönsä tukemana ja jonka osallistumis- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia apuväline lisää. Puhevammaisten asiakkaiden lisäksi myös lähi-ihmisten tulisi opetella kommunikoinnin apuvälineen käyttöön ja ylläpitoon. Asiakkaan lähipiiristä tulee löytyä tukihenkilö, joka opettelee kommunikoinnin apuvälineen käytön ja huolehtii sen toimivuudesta, suppeista päivityksistä sekä tarvittavista yhteydenotoista apuvälineen luovuttaneeseen yksikköön.”

”Kommunikoinnin apuvälineiden sisältöjen ajantasaisuudesta ja suppeista päivittämisistä vastaavat lähi-ihmiset, kun heidät on siihen opastettu ja perehdytetty. Laajoista päivittämisistä vastaa pääosin apuvälineen myöntänyt taho. Apuvälineeksi myönnetyn tietokoneen käyttöjärjestelmä- ja apuvälineohjelmapäivityksistä vastaa pääosin apuvälineen myöntänyt taho.”

Lisää aiheesta:

Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutusperusteet – opas apuvälinetyötä tekeville ammattilaisille ja ohjeita asiakkaille (julkaisut/valtioneuvosto.fi)
Asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta (www.finlex.fi)
Kuntoutumistalo.fi/Apuvälineet (www.terveyskyla.fi)
Suositus liikennevakuutuslaitosten ja julkisen terveydenhuollon yhteistyöstä lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden hankinnassa ja korvaamisessa (pdf, 335kt)