Harjoitusohjelmat

Kuntoutukselliset tietokoneohjelmat

Kuntoutuksellisten tietokoneohjelmien avulla harjoitetaan ja kuntoutetaan taitoja sekä kartutetaan valmiuksia niillä toimintakyvyn alueilla, joiden oppiminen on haasteellista. Tietokoneohjelmat tarjoavat monipuolisia harjoitteita, joita voidaan muokata henkilön yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman käyttö on tavoitteellista kuntoutumista tukevaa toimintaa.

Tietokone kuntoutuksen ja harjoittelun välineenä motivoi eri ikäisiä ihmisiä. Yksilöllisten asetusten ja ohjaintapojen avulla tietokoneohjelmia voidaan käyttää, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt sairauden, vamman tai kehityksellisen viiveen vuoksi.

Tietokoneohjelmilla voidaan harjoittaa ja kuntouttaa kognitiivisia taitoja ja aistihavaintojen koordinointia, kuten:
–    syy-seuraus-suhteen käsittämistä,
–    valintojen tekemistä,
–    tarkkaavaisuutta ja muistia,
–    visuaalista ja auditiivista hahmottamista, sekä silmän ja käden yhteistyötä,
–    käsitteiden ymmärtämistä, luokittelua ja ongelmanratkaisua.

Tietokoneohjelmien käytöllä voidaan kuntouttaa ja opetella myös puhetta, luku- ja kirjoitustaitoa ja kommunikointitekniikoita. Lisäksi ohjelmien avulla voidaan harjoitella tietokoneen tai muun kommunikointilaitteen ohjaamista. Yksikin ohjelma harjoittaa usein montaa toimintakyvyn osa-aluetta.

Kuntoutukselliset ohjelmat ja verkosta ladattavt sovellukset ovat monipuolisia ja motivoivat harjoitteluun. Ohjelmien etuja kuntoutuksen välineinä ovat niiden visuaalinen selkeys ja harjoitteiden muokattavuus. Harjoituksia voidaan muuntaa yhä uudestaan käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Ohjelma antaa väsymättä palautetta suorituksesta ja toistaa tehtäviä.

Ohjelmia valitessa huomioidaan henkilön näönkäytön tai motoriikan ongelmat tai muut haasteet ohjelman käytölle. Tietokoneohjelmia voidaan soveltuvilla asetuksilla ja ohjaimilla käyttää liikunta- tai aistivammoista huolimatta. Harjoittelu ja kuntoutus aloitetaan sopivalta tasolta, liian vaikea tai helppo ohjelma ei motivoi harjoitteluun. Henkilön taidot ja valmiudet, motivaatio ja jaksaminen vaikuttavat ohjelmien valintaan.

Tietokoneohjelmat, joita käytetään perusopetuksessa opetuksen tukena, kuuluvat opetustoimen oppimateriaalin hankintavastuulle.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Opetustoimen vastuulla on järjestää opetuksessa ja oppimisen tukena tarvittavat apuvälineet ja Kela voi korvata apuvälineitä opiskeluun 7. luokalta alkaen.

Opiskelun ja taitojen harjoittelemisen välineitä ei pääsääntöisesti luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, mutta niitä voidaan yksilöllisen tarvearvioinnin ja erityisillä perusteilla luovuttaa lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä, kun väline on välttämätön toimintakyvyn tukemiseksi ja se on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan.”

Apuvälineluokat
05 VÄLINEET TAITOJEN HARJOITTAMISEKSI
05 01 01 Tietokoneohjelmat harjoitus- ja
kuntoutuskäyttöön
KOGNITIIVISTEN TAITOJEN HARJOITUSVÄLINEET 05 12
Apuvälineet syyn ja seurauksen ymmärtämisen kehittämiseen 05 12 24

 

Opas tietokoneohjelmista opetuksessa ja kuntoutuksessa