Harjoitusohjelmat

Kuntoutukselliset tietokoneohjelmat

Kuntoutuksellisten tietokoneohjelmien avulla harjoitetaan ja kuntoutetaan taitoja sekä kartutetaan valmiuksia niillä toimintakyvyn alueilla, joiden oppiminen on haasteellista. Tietokoneohjelmat tarjoavat monipuolisia harjoitteita, joita voidaan muokata henkilön yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman käyttö on tavoitteellista kuntoutumista tukevaa toimintaa.

Tietokone kuntoutuksen ja harjoittelun välineenä motivoi eri ikäisiä ihmisiä. Yksilöllisten asetusten ja ohjaintapojen avulla tietokoneohjelmia voidaan käyttää, vaikka toimintakyky olisi heikentynyt sairauden, vamman tai kehityksellisen viiveen vuoksi.

Tietokoneohjelmilla voidaan harjoittaa ja kuntouttaa kognitiivisia taitoja ja aistihavaintojen koordinointia, kuten:
–    syy-seuraus-suhteen käsittämistä,
–    valintojen tekemistä,
–    tarkkaavaisuutta ja muistia,
–    visuaalista ja auditiivista hahmottamista, sekä silmän ja käden yhteistyötä,
–    käsitteiden ymmärtämistä, luokittelua ja ongelmanratkaisua.

Tietokoneohjelmien käytöllä voidaan kuntouttaa ja opetella myös puhetta, luku- ja kirjoitustaitoa ja kommunikointitekniikoita. Lisäksi ohjelmien avulla voidaan harjoitella tietokoneen tai muun kommunikointilaitteen ohjaamista. Yksikin ohjelma harjoittaa usein montaa toimintakyvyn osa-aluetta.

Kuntoutukselliset ohjelmat ja verkosta ladattavt sovellukset ovat monipuolisia ja motivoivat harjoitteluun. Ohjelmien etuja kuntoutuksen välineinä ovat niiden visuaalinen selkeys ja harjoitteiden muokattavuus. Harjoituksia voidaan muuntaa yhä uudestaan käyttäjän yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin sopiviksi. Ohjelma antaa väsymättä palautetta suorituksesta ja toistaa tehtäviä.

Ohjelmia valitessa huomioidaan henkilön näönkäytön tai motoriikan ongelmat tai muut haasteet ohjelman käytölle. Tietokoneohjelmia voidaan soveltuvilla asetuksilla ja ohjaimilla käyttää liikunta- tai aistivammoista huolimatta. Harjoittelu ja kuntoutus aloitetaan sopivalta tasolta, liian vaikea tai helppo ohjelma ei motivoi harjoitteluun. Henkilön taidot ja valmiudet, motivaatio ja jaksaminen vaikuttavat ohjelmien valintaan.

Tietokoneohjelmat, joita käytetään perusopetuksessa opetuksen tukena, kuuluvat opetustoimen oppimateriaalin hankintavastuulle.

Valtakunnallinen ohje luovutusperusteeksi

”Harjoitusvälineitä ei luovuteta lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä.”

Apuvälineluokat

KOMMUNIKOINNIN TERAPIA- JA HARJOITUSVÄLINEET 05 03

KOGNITIIVISTEN TAITOJEN HARJOITUSOHJELMAT 05 12

PUHETTA TUKEVAN JA KORVAAVAN KOMMUNIKOINNIN HARJOITUSVÄLINEET 05 06
Kuvasymbolien käytön harjoitusvälineet 05 06 21
Bliss-kommunikoinnin harjoitusvälineet 05 06 24

 

Opas tietokoneohjelmista opetuksessa ja kuntoutuksessa