Erityisasiantuntemus

Kommunikoinnin apuvälineiden erityinen asiantuntemus tarkoittaa apuvälineiden ominaisuuksien ja käyttömahdollisuuksien tuntemista sekä soveltamista kunkin asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin.

Kommunikoinnin arviointi tehdään moniammatillisessa tiimissä

Laadukas kommunikoinnin arviointi tehdään moniammatillisessa tiimissä, johon kuuluu puheterapeutti ja esimerkiksi AAC-ohjaaja, toimintaterapeutti ja avustavan tietotekniikan asiantuntija. Moniammatillinen tiimityö tarkoittaa kommunikoinnin arvioinnissa sitä, että tiimin jäsenet hyödyntävät omaa erikoistumisaluettaan yhteisesti asetettuun tavoitteeseen pyrkiessä.

Kommunikoinnin apuvälinepalvelut ovat lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita. Tämä tarkoittaa sitä, että apuvälineet tulee olla lääkinnällisin perustein valittuja. Asiakkaan toimintakyky tulisi olla tutkittu ennen kommunikoinnin arvioinnin alkamista. Toimintakyvyn kartoittamisessa tulisi huomioida asiakkaan vuorovaikutustaidot, kognitiiviset, kielelliset, visuaaliset ja motoriset taidot sekä asennon asettamat haasteet.

Puheterapeutti on logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma. Puheterapeutti vastaa kommunikoinnin arvioinnissa siitä, että kommunikoinnin apuvälineet ja muut kommunikointia tukevat ratkaisut vastaavat asiakkaan kielellistä ja kommunikointiin liittyvää toimintakykyä.

Toimintaterapeutti on toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Ammattinimike on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran valvoma. Toimintaterapeutti vastaa kommunikoinnin apuvälineisiin liittyvien ohjaintapojen valinnasta. Toimintaterapeutti vastaa siitä, että apuvälineet sopivat asiakkaan toimintakykyyn asennon ja motoriikan osalta. Toimintaterapeutti huolehtii siitä, että asiakas ja lähi-ihmiset saavat riittävästi ohjausta ohjaintapojen käyttöön.

Tekninen vastaava on teknisen tai tietoteknisen alan koulutuksen saanut tai vastaavat tiedot omaava ammattihenkilö. Tekninen vastaava on perehtynyt kommunikoinnin apuvälineiden teknisiin ratkaisuihin sekä erityisesti kommunikoinnin apuvälineisiin liittyviin tietokone- ja kommunikointiohjelmiin. Teknisistä ja tietoteknisistä asioista vastaavat ammattilaiset toimivat kommunikoinnin arviointia tekevissä yksiköissä eri nimikkeillä (esim. tekninen vastaava/ohjaaja, mikrotukihenkilö, IT-vastaava). Hänen vastuullaan on se, että asiakas saa käyttöönsä teknisesti toimivan kokonaisuuden: tietokoneen ja siihen liittyvät ohjelmat ja yksilölliset ratkaisut. Hän myös vastaa asiakkaan ja lähi-ihmisten opastuksesta tietoteknisten kysymysten osalta.

AAC-ohjaaja on puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinnon suorittanut (tai vastaavat tiedot omaava) henkilö. AAC-ohjaajan työ painottuu asiakkaan yksilöllisen kommunikointia tukevan materiaalin valmistukseen. AAC-ohjaaja tukee asiakkaan lähiomaisia ja asiakasta apuvälineen käytössä.

Teknisen vastaavan ja AAC-ohjaajan ammattitaidon merkitys korostuu vaativissa kommunikoinnin apuvälinearvioinneissa, joissa yksilöllisen materiaalin ja tietoteknisten sovellusten valmistus vie runsaasti aikaa ja on erityistä ammattitaitoa vaativia. Teknisen vastaavan ja AAC-ohjaajan työpanos mahdollistaa sen, että toimintaterapeutti ja puheterapeutti voivat keskittyä toimintakyvyn ja ympäristötekijöiden selvittämiseen sekä sen varmistamiseen että apuvälineet ja muut yksilölliset ratkaisut vastaavat asiakkaan toimintakykyä, yksilöllisiä tarpeita ja ympäristön resursseja.