Asiakkaan yksilölliset tarpeet

Apuvälinepalveluiden laatusuosituksen (2003) mukaan arvioinnin tulee olla oikea-aikaista, asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista, mistä seuraa vaatimus arvioinnin yksilölliseen joustavuuteen. Voidakseen osallistua arvioinnin eri vaiheisiin asiakas tarvitsee asianmukaista, selkeää tietoa kommunikoinnin eri mahdollisuuksista. Arvioinnissa on voitava tehdä yksilöllisiä ratkaisuja, jotka edistävät vammaisen henkilön kommunikointia, osallisuutta ja itsemääräämistä ympäristönsä kanssa.

Tärkein perusta hyvälle arvioinnin toteutumiselle on asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin vastaaminen. Ne voivat olla erilaisia vammaisella asiakkaalla, hänen perheellään, kuntoutus- ja opetushenkilöstöllä, lähetteen tekijällä ja maksajalla. Myös arvioinnin toteuttajilla voi olla omia odotuksia arvioinnin suhteen. Lähi-ihmisten sitoutuminen kommunikoinnin arviointiin vaikuttaa suoraan arvioinnin tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi lähi-ihmisten toiveiden ja tavoitteiden huomioiminen on oleellista. Arvioinnissa ei kuitenkaan pyritä ratkaisemaan tai poistamaan asiakkaan ja lähi-ihmisten kaikkia kommunikoinnin ongelmia vaan etsitään toimintatapoja, joiden kautta asiakas ja hänen lähi-ihmisensä selviytyvät arjen haasteista mahdollisimman hyvin. Asiakkaan näkökulmasta on motivoivaa, jos tavoiteltava asia tekee arjesta helpompaa. Kuntoutuksen ammattilaisten tehtävänä on muokata arvioinnin tavoitteesta realistinen yhdessä asiakkaan ja lähi-ihmisten kanssa.

Asiakkaalle tulee tarjota mahdollisuus osallistua tasavertaisena ammattilaisten ja lähi-ihmisten kanssa arvioinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Jos asiakas ei itse pysty kertomaan mielipiteitään, on yhteiset tavoitteet ja ratkaisut pohdittava yhdessä lähi-ihmisten kanssa. Ratkaisut tulisi tehdä ensisijaisesti palvellen asiakkaan yksilöllistä tarvetta ja oikeutta kommunikointiin.